Návštevný poriadok

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK NA STREDISKU AJURVÉDA

Cieľom návštevného poriadku je zabezpečiť návštevníkovi maximálne pohodlie a bezpečie a dosiahnuť žiaduci účinok všetkých služieb na stredisku Ajurvéda v Inštitúte RAJ zdravia. Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pred vstupom do priestorov s týmto návštevným poriadkom a dodržiavať jeho pokyny, ktoré sa stávajú pre neho záväznými.

Prevádzkové pokyny

 1. Vstup na stredisko Ajurvéda je povolený len v čase prevádzkových hodín s platnou rezerváciou pre plnoleté osoby. Deti od 12 do 17 rokov môžu vstupovať na stredisko Ajurvéda v doprovode svojho zákonného zástupcu a čerpať služby len s jeho písomným súhlasom. 
 2. Rezerváciu a platbu je možné realizovať ideálne prostredníctvom našej internetovej stránky online najneskôr hodinu pred príchodom (v individuálnych prípadoch telefonicky alebo e-mailom) alebo priamo na hlavnej recepcii, ktorá sa nachádza na prízemí, pri vstupe do inštitútu. Pri platbe na mieste prijímame platobné karty aj hotovosť. Na lokálnej recepcii na stredisku Ajurvéda nie je možné realizovať platbu.
 3. Návštevník prichádza v dostatočnom časovom predstihu (minimálne 15 minút vopred).
 4. Zodpovedný pracovník hlavnej recepcie overí potvrdenie rezervácie a platby v rezervačnom systéme a poskytne všetky potrebné informácie.
 5. Pred zakúpenou službou vyplní návštevník na hlavnej recepcii „Vyhlásenie klienta pred poskytovaním služieb“ a dostane čipové hodinky od šatňovej skrinky, ak si rezervoval masáž alebo terapiu.
 6. V prípade straty, poškodenia alebo zneužitia čipových hodiniek je návštevník povinný uhradiť sumu za stratu podľa platného cenníka.
 7. Na lokálnej recepcii na prvom poschodí je zabezpečený pitný režim pred i po masáži alebo terapii.
 8. Na manipuláciu so zariadením je určený vyškolený personál, v prípade akýchkoľvek požiadaviek je potrebné osloviť službukonajúceho pracovníka.
 9. Každá osoba je povinná šetriť zariadenie strediska a udržiavať čistotu a poriadok vo všetkých priestoroch. V prípade poškodenia nahradí škody alebo straty, ktoré boli jej vinou spôsobené.
 10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody, poranenia alebo úrazy, ktoré si návštevník spôsobil sám vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním tohto návštevného poriadku, či pokynov zodpovedného pracovníka.
 11. V prípade akýchkoľvek ťažkostí, nevoľnosti alebo zranenia je návštevník povinný oboznámiť terapeuta alebo službukonajúceho lekára. V prípade potreby je zabezpečená prvá pomoc.
 12. Návštevník rešpektuje priestory, ktoré sú vyhradené len pre personál, resp. opačné pohlavie.
 13. Akékoľvek predmety nájdené v šatniach, ktoré nikomu nepatria alebo ku ktorým sa nikto nehlási návštevník odovzdá zodpovednému pracovníkovi.
 14. V prípade akýchkoľvek prianí alebo sťažností je potrebné sa obrátiť na zodpovedného pracovníka.
 15. Pri riešení reklamácií sa vždy postupuje podľa Reklamačného poriadku, ktorý je uložený na recepcii.
 16. V celom priestore platí zákaz fajčenia, konzumovania alkoholu, mäsa a vajec.
 17. Všetkých návštevníkov prosíme o dodržiavanie pokojnej atmosféry a nerušenie ostatných hlasitým rozhovorom alebo používaním mobilného telefónu – prosíme o vypnutie zvonenia.

Pokyny pre návštevníkov masáží, terapií a procedúr

 1. V dôsledku časovej náročnosti prípravy niektorých služieb je možná ich rezervácia a zakúpenie minimálne s 24-hodinovým predstihom.
 2. Horúčkovité stavy, infekčné ochorenia, kožné a zápalové ochorenia, stavy bezprostredne po operácii alebo úraze, depresívne stavy, akútne ochorenia, požitie alkoholu, alebo drog sú kontraindikáciou a absolvovanie samostatne zakúpenej služby nie je vhodné ani povolené.
 3. Je dobré sa o jej vhodnosti vopred poradiť so svojim praktickým lekárom. V opačnom prípade absolvuje každý návštevník samostatne zakúpenú službu len na vlastnú zodpovednosť. Mnohé služby nie sú vhodné ani pre ženy počas tehotenstva a menštruácie.
 4. V prípade vyskytujúcich sa zdravotných problémov odporúčame najskôr absolvovať odbornú konzultáciu s ajurvédskym lekárom, ktorý stanoví individuálny liečebný program.
 5. Minimálne jednu hodinu pred masážou a terapiou a minimálne hodinu po nej nie je vhodné konzumovať žiadne jedlo.
 6. Bielizeň dostane klient na lokálnej recepcii priamo na stredisku Ajurvéda.
 7. Na prezliekanie slúžia samostatné šatne so sociálnym zázemím pre mužov a ženy. 
 8. Odev, obuv a všetky osobné veci si návštevník vždy odkladá do skrinky v šatni, osprchuje sa a do masážnej miestnosti vstupuje zahalený v osuške alebo župane, v jednorazových nohavičkách a prezuvkách.
 9. Prevádzka nezodpovedá za vnesené cenné veci návštevníkov (šperky, hodinky, iné) a tie veci, ktoré nie sú riadne uzamknuté v pridelenej skrinke.
 10. V masážnej miestnosti a miestnosti na poskytovanie procedúr je návštevník povinný riadiť sa pokynmi terapeuta.
 11. Po odchode zo strediska odovzdá na hlavnej recepcii čipové hodinky od šatňovej skrinky a v prípade dodatočného čerpania služieb, ktoré neboli vopred uhradené ich uhradí.

Pokyny pred odbornou konzultáciou s ajurvédskym lekárom

 1. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby si priniesli so sebou zdravotnú dokumentáciu alebo akékoľvek relevantné výsledky od všeobecného alebo špecializovaného lekára.

Návštevný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho vydania.

Dátum vydania: 1.3.2022

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK NA STREDISKU JOGA

Cieľom návštevného poriadku je zabezpečiť návštevníkovi maximálne pohodlie a bezpečie na stredisku Joga v Inštitúte RAJ zdravia. Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pred vstupom do priestorov s týmto návštevným poriadkom a dodržiavať jeho pokyny, ktoré sa stávajú pre neho záväznými.

Prevádzkové pokyny

 1. Vstup na stredisko Joga je povolený len v čase prevádzkových hodín a podľa aktuálne platného rozvrhu cvičení s platnou rezerváciou. (Platná rezervácia predstavuje aj vopred zaplatený kurz cvičenia, ktorý je pravidelne navštevovaný.)
 2. Cvičenia môžu navštevovať všetky osoby bez ohľadu na vek. Deťom do 15 rokov je povolený vstup len v sprievode dospelej osoby a len na tie cvičenia, ktoré sú primárne určené pre ich vekovú kategóriu. Tehotným mamičkách odporúčame od tretieho mesiaca tehotenstva len špeciálne kurzy pre nich určené.
 3. Horúčkovité stavy, infekčné ochorenia, lumbago, depresívne stavy, akútne ochorenia, požitie alkoholu, alebo drog  sú kontraindikáciou a cvičenie jogy v týchto prípadoch nie je vhodné ani povolené.
 4. Rezerváciu cvičenia a platbu je možné realizovať ideálne prostredníctvom našej internetovej stránky online najneskôr hodinu pred príchodom (v individuálnych prípadoch telefonicky alebo e-mailom), alebo priamo na hlavnej recepcii, ktorá sa nachádza na prízemí, pri vstupe do inštitútu. Pri platbe na mieste prijímame platobné karty aj hotovosť. Na lokálnej recepcii na stredisku Joga nie je možné realizovať platbu.
 5. Z dôvodu obmedzenej  kapacity cvičebných miestností odporúčame návštevníkom rezerváciu a zakúpenie cvičenia vopred.
 6. Jedna cvičebná lekcia trvá 1-1,5 hodiny v závislosti od typu cvičenia.
 7. Návštevník prichádza v dostatočnom časovom predstihu (minimálne 10-15 minút vopred).
 8. Zodpovedný pracovník hlavnej recepcie overí potvrdenie rezervácie a platby v rezervačnom systéme a poskytne všetky potrebné informácie. V prípade navštevovania pravidelného cvičenia na určité časové obdobie zaeviduje každú účasť návštevníka na lekcii.
 9. Pred začiatkom každého pravidelného cvičenia vyplní návštevník na hlavnej recepcii „Vyhlásenie klienta pred poskytovaním služieb“ a dostane čipové hodinky od šatňovej skrinky.
 10. V prípade straty, poškodenia alebo zneužitia čipových hodiniek je návštevník povinný uhradiť sumu za stratu podľa platného cenníka.
 11. Po príchode návštevníka na 2. poschodie sa pri vstupe do átria vyzuje do ponožiek a prenesie si topánky do šatne. Pri odchode sa topánky obúvajú pri východe z átria. V cvičebných miestnostiach a chodbách sa návštevníci pohybujú buď v ponožkách, alebo v prezuvkách. Počas lekcie sa na cvičenie už nevstupuje!
 12. Na prezliekanie slúžia samostatné šatne so sociálnym zázemím pre mužov a ženy.  
 13. Obuv, odev a všetky osobné veci si návštevník vždy odkladá do skrinky v šatni a do cvičebnej miestnosti vstupuje vo vhodnom a pohodlnom odeve.
 14. Podložky ako aj pomôcky na cvičenie sú návštevníkom k dispozícii. Z hygienických dôvodov je vhodné priniesť si vlastný uterák, deku, alebo plachtu, ktorou si prikryje podložku, minimálne v oblasti hlavy.
 1. Cvičebné pomôcky je návštevník povinný používať jedine spôsobom k tomu určeným. Je pri tom povinný chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu vlastného zdravia alebo zdravia iných osôb. V prípade poškodenia nahradí škody alebo straty, ktoré boli jeho vinou spôsobené.
 2. Stredisko nezodpovedá za vnesené cenné veci návštevníkov (šperky, hodinky, iné) a tie veci, ktoré nie sú riadne uzamknuté v pridelenej skrinke.
 3. Návštevník je povinný rešpektovať počas cvičenia osobný priestor každej osoby, ktorá sa nachádza bezprostredne v jeho blízkosti a zdržiavať sa akýchkoľvek komentárov.
 4. Pitný režim je zabezpečený pri recepcii. Počas cvičenia sa pitie neodporúča. Konzumácia jedál (vrátane žuvačiek) nie je v priestoroch povolená.  
 5. Každý návštevník udržiava čistotu a poriadok vo všetkých priestoroch strediska.
 6. V cvičebných miestnostiach je povinný riadiť sa pokynmi lektora tak, aby sa zabezpečilo správne prevedenie pozícií a aby sa predišlo zraneniam.
 7. Pokiaľ sa návštevník správa nevhodne, môže byť zodpovedným pracovníkom požiadaný, aby opustil priestory prevádzky bez nároku na vrátenie zaplateného poplatku za cvičenie.
 8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody, poranenia alebo úrazy, ktoré si návštevník spôsobil sám vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním tohto návštevného poriadku, či pokynov zodpovedného pracovníka.
 9. V prípade akýchkoľvek ťažkostí, nevoľnosti alebo zranenia je návštevník povinný oboznámiť lektora. V prípade potreby je zabezpečená prvá pomoc alebo je privolaná pomoc odborníka.
 10. Akékoľvek predmety nájdené v cvičebných miestnostiach alebo šatniach, ktoré nikomu nepatria alebo ku ktorým sa nikto nehlási, návštevník odovzdá zodpovednému pracovníkovi.
 11. V prípade akýchkoľvek prianí alebo sťažností je potrebné sa obrátiť na zodpovedného pracovníka. Pri riešení reklamácií sa vždy postupuje podľa Reklamačného poriadku, ktorý je uložený na recepcii.
 12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť alebo obmedziť v určitých dňoch alebo hodinách priestory strediska Joga z rôznych objektívnych dôvodov. Počas tejto doby sú rezervácie cvičení pre verejnosť obmedzené. Vyhradzuje si takisto právo na zmeny v rozvrhu cvičení z prevádzkových dôvodov. O každej zmene je návštevník informovaný v dostatočnom časovom predstihu.
 13. V celom priestore platí zákaz fajčenia, konzumovania alkoholu, mäsa a vajec.
 14. Všetkých návštevníkov prosíme o dodržiavanie pokojnej atmosféry a nerušenie ostatných hlasitým rozhovorom alebo používaním mobilného telefónu – prosíme o vypnutie zvonenia.

Dôležité odporúčania!

 1. Aspoň dve hodiny pred cvičením nie je vhodné konzumovať žiadne jedlo.
 2. V prípade prítomnosti akýchkoľvek zdravotných problémov alebo obmedzení je dobré sa o vhodnosti určitého cvičenia poradiť so svojim praktickým lekárom alebo pediatrom.
 3. Každý návštevník absolvuje cvičenie len na vlastnú zodpovednosť.

Návštevný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho vydania.

Dátum vydania: 15.7. 2021

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK SOĽNÁ JASKYŇA

Cieľom návštevného poriadku je zabezpečiť návštevníkovi pohodlný a bezpečný pobyt v soľnej jaskyni v Inštitúte RAJ zdravia. Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pred vstupom do soľnej jaskyne s týmto návštevným poriadkom a dodržiavať jeho pokyny, ktoré sa stávajú pre neho záväznými.

Prevádzkové pokyny

 1. Vstup do soľnej jaskyne je povolený len v čase prevádzkových hodín s platnou rezerváciou.
 2. Posledný vstup je možný hodinu pred ukončením prevádzkovej doby.
 3. Soľnú jaskyňu môžu navštevovať deti od 3 rokov vždy v sprievode dospelej osoby a je vhodná aj pre ženy v tehotenstve.
 4. Horúčkovité stavy, infekčné ochorenia, akútne ochorenia, klaustrofóbia, tuberkulóza, choroby obličiek, nízky krvný tlak, onkologické ochorenia, poruchy štítnej žľazy, depresívne stavy, požitie alkoholu, alebo drog sú kontraindikáciou a absolvovanie pobytu v soľnej jaskyni nie je vhodné ani povolené.
 5. Rezerváciu a platbu je možné realizovať ideálne prostredníctvom našej internetovej stránky online najneskôr hodinu pred príchodom (v individuálnych prípadoch, najmä pri skupinovej rezervácii telefonicky alebo e-mailom) alebo priamo na hlavnej recepcii, ktorá sa nachádza na prízemí, pri vstupe do inštitútu. Pri platbe na mieste prijímame platobné karty aj hotovosť. Na lokálnej recepcii v priestoroch SPA, kde sa soľná jaskyňa nachádza, nie je možné realizovať platbu.
 6. Z dôvodu obmedzenej kapacity priestorov odporúčame návštevníkom rezerváciu a zakúpenie vstupu vopred.
 7. Základný jednorazový vstup je na 50 minút.
 8. Návštevník prichádza v dostatočnom časovom predstihu (minimálne 10 minút vopred).
 9. Zodpovedný pracovník hlavnej recepcie overí potvrdenie rezervácie a platby v rezervačnom systéme a poskytne všetky potrebné informácie.
 10. Pred zakúpenou službou vyplní návštevník na hlavnej recepcii „Vyhlásenie klienta pred poskytovaním služieb“ a dostane čipové hodinky od šatňovej skrinky.
 11. V prípade straty, poškodenia alebo zneužitia čipových hodiniek je návštevník povinný uhradiť sumu za stratu podľa platného cenníka.
 12. Na lokálnej recepcii priamo na stredisku SPA dostane návštevník jednorazové návleky na obuv.
 13. Všetky osobné veci si návštevník vždy odkladá do skrinky v šatni.
 14. Stredisko nezodpovedá za vnesené cenné veci návštevníkov (šperky, hodinky, iné) a tie veci, ktoré nie sú riadne uzamknuté v pridelenej skrinke.
 15. Šatňové skrinky sa nachádzajú v spoločnej šatni, pričom sociálne zázemie je samostatné pre mužov a ženy. 
 16. Do jaskyne sa odporúča vziať so sebou oblečenie s dlhým rukávom, ktoré by malo byť vzdušné a voľné s ohľadom na vnútornú teplotu 22-23°C a relatívnu vlhkosť 70%.
 17. Vstupovať sa smie len v jednorazových ochranných návlekoch na obuvi, ktoré po odchode zo soľnej jaskyne uloží do zberného koša na to určeného.
 18. Do soľnej jaskyne nie je povolené vstupovať so zapnutým mobilným telefónom, nápojmi a jedlom.
 19. Pred a po pobyte je na recepcii zabezpečený pitný režim.
 20. Návštevník počas pobytu odpočíva na ležadle prikrytý dekou, ktorá je na tieto účely k dispozícii. Najmenšie deti majú vyhradený vlastný priestor na hranie, pričom rodič alebo iná sprevádzajúca osoba je povinná na dieťa dohliadnuť. 
 21. V interiéri je zakázané dotýkať sa soľných obkladov, stĺpov a vodopádov a nie je povolené ani fotografovať.
 22. Je potrebné dávať si pozor aj na to, aby ruky od soli nesiahali nikdy do očí.
 23. V prípade nevoľnosti je nutné opustiť priestory soľnej jaskyne a oboznámiť pracovníka recepcie. V prípade potreby je zabezpečená prvá pomoc alebo je privolaná pomoc odborníka.
 24. Na manipuláciu so zariadením je určený vyškolený personál, v prípade akýchkoľvek požiadaviek je potrebné osloviť službukonajúceho pracovníka.
 25. Každá osoba je povinná šetriť zariadenie soľnej jaskyne a udržiavať čistotu a poriadok. V prípade poškodenia nahradí škody alebo straty, ktoré boli jej vinou spôsobené.
 26. Pri nedodržiavaní pokynov a usmernení môže byť návštevník požiadaný pracovníkom recepcie, aby opustil priestory soľnej jaskyne bez nároku na vrátenie zaplateného poplatku.
 27. O ukončení pobytu je návštevník upozornený zodpovedným pracovníkom recepcie alebo vypnutím svetiel. Deku po použití je potrebné poskladať a uložiť na určené miesto.
 28. Pri odchode odovzdá návštevník na hlavnej recepcii čipové hodinky od šatňovej skrinky.
 29. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody, poranenia alebo úrazy, ktoré si návštevník spôsobil sám vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním tohto návštevného poriadku, či pokynov zodpovedného pracovníka.
 30. Návštevník rešpektuje priestory, ktoré sú vyhradené len pre personál, resp. opačné pohlavie.
 31. Akékoľvek predmety nájdené v soľnej jaskyni, ktoré nikomu nepatria odovzdá návštevník zodpovednému pracovníkovi.
 32. V prípade akýchkoľvek prianí alebo sťažností je potrebné sa obrátiť na zodpovedného pracovníka. Pri riešení reklamácií sa vždy postupuje podľa Reklamačného poriadku, ktorý je uložený na recepcii.
 33. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť alebo obmedziť v určitých dňoch alebo hodinách priestory soľnej jaskyne z rôznych objektívnych dôvodov. Počas tejto doby sú rezervácie vstupov pre verejnosť obmedzené.
 34. Všetkých návštevníkov prosíme o dodržiavanie pokojnej atmosféry a nerušenie ostatných osôb hlasitým rozhovorom.

Dôležité odporúčania!

 1. Pred pobytom neodporúčame používanie kozmetických prípravkov, akými sú parfumy a deodoranty.
 2. V prípade prítomnosti akýchkoľvek zdravotných problémov alebo obmedzení je dobré sa o vhodnosti návštevy soľnej jaskyne poradiť so svojim praktickým lekárom alebo pediatrom.
 3. Každý návštevník absolvuje pobyt len na vlastnú zodpovednosť.

Návštevný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho vydania.

Dátum vydania: 15.7. 2021

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK NA STREDISKU SPA – KNEIPPOV RAJ

Cieľom návštevného poriadku je zabezpečiť návštevníkovi pohodlný a bezpečný pobyt v priestoroch SPA, v Inštitúte RAJ zdravia. Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pred vstupom do SPA s týmto návštevným poriadkom a dodržiavať jeho pokyny, ktoré sa stávajú pre neho záväznými.

Prevádzkové pokyny

 1. Vstup do SPA je povolený len v čase prevádzkových hodín s platnou rezerváciou.
 2. Posledný vstup je možný dve hodiny pred ukončením prevádzkovej doby.
 3. SPA môžu navštevovať len osoby nad 15 rokov.
 4. Priestor funguje ako bezplavková zóna v saunovej časti.
 5. Horúčkovité stavy, infekčné ochorenia, kožné ochorenia, akútne ochorenia, depresívne stavy, požitie alkoholu, alebo drog sú kontraindikáciou a absolvovanie pobytu v SPA nie je vhodné ani povolené.
 6. Rezerváciu a platbu je možné realizovať ideálne prostredníctvom našej internetovej stránky online najneskôr hodinu pred príchodom (v individuálnych prípadoch, najmä pri skupinovej rezervácii telefonicky alebo e-mailom) alebo priamo na hlavnej recepcii, ktorá sa nachádza na prízemí, pri vstupe do inštitútu. Pri platbe na mieste prijímame platobné karty aj hotovosť. Na lokálnej recepcii v SPA nie je možné realizovať platbu.
 7. Z dôvodu obmedzenej  kapacity priestorov odporúčame návštevníkom rezerváciu a zakúpenie vstupu vopred.
 8. Základný vstup je na 2 hodiny vrátane prezliekania a osušenia.
 9. Návštevník prichádza v dostatočnom časovom predstihu (minimálne 15 minút vopred).
 10. Zodpovedný pracovník hlavnej recepcie overí potvrdenie rezervácie a platby v rezervačnom systéme a poskytne všetky potrebné informácie.
 11. Pred zakúpenou službou vyplní návštevník na hlavnej recepcii „Vyhlásenie klienta pred poskytovaním služieb“ a dostane čipové hodinky od šatňovej skrinky.
 12. V prípade straty, poškodenia alebo zneužitia čipových hodiniek je návštevník povinný uhradiť sumu za stratu podľa platného cenníka.
 13. Bielizeň dostane klient na lokálnej recepcii priamo na stredisku SPA.
 14. Je vhodné priniesť si so sebou vlastné prezuvky.
 15. Na prezliekanie slúži spoločná šatňa s prezliekacími kabínami, pričom sociálne zázemie je samostatné pre mužov a ženy.  
 16. Odev, obuv a všetky osobné veci si návštevník vždy odkladá do skrinky v šatni a do relaxačnej zóny vstupuje v prezuvkách.
 17. Prevádzka nezodpovedá za vnesené cenné veci návštevníkov (šperky, hodinky, iné) a tie veci, ktoré nie sú riadne uzamknuté v pridelenej skrinke.
 18. Pobyt v SPA ukončuje návštevník vždy načas, inak mu bude zaúčtovaný poplatok. Použitú bielizeň ukladá do zberného koša cez otvor v šatni a pri odchode odovzdá na hlavnej recepcii čipové hodinky od šatňovej skrinky.
 19. Počas pobytu v SPA je zabezpečený pitný režim pre návštevníkov. Konzumácia vlastných nápojov a jedál nie je povolená.  
 20. Návštevník je povinný riadiť sa pokynmi personálu, dodržiavať znenie písomných pokynov alebo odporučení na vývesných tabuliach.
 21. Na manipuláciu so zariadením je určený vyškolený personál, v prípade akýchkoľvek požiadaviek je potrebné osloviť službukonajúceho pracovníka.
 22. Každá osoba je povinná šetriť zariadenie strediska a udržiavať čistotu a poriadok vo všetkých priestoroch. V prípade poškodenia nahradí škody alebo straty, ktoré boli jej vinou spôsobené.
 23. Pri nedodržiavaní pokynov a usmernení môže byť návštevník požiadaný zodpovedným pracovníkom, aby opustil priestory prevádzky bez nároku na vrátenie zaplateného poplatku.
 24. Návštevník sa v celom priestore pohybuje opatrne, bezpečne využíva jednotlivé atrakcie s ohľadom na vlastnú bezpečnosť ako aj bezpečnosť ostatných.
 25. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody, poranenia alebo úrazy, ktoré si návštevník spôsobil sám vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním tohto návštevného poriadku, či pokynov zodpovedného pracovníka.
 26. V prípade nevoľnosti alebo zranenia je pracovníkom zabezpečená prvá pomoc alebo je privolaná pomoc odborníka.
 27. Návštevník rešpektuje priestory, ktoré sú vyhradené len pre personál, resp. opačné pohlavie.
 28. Akékoľvek predmety nájdené v priestoroch SPA, ktoré nikomu nepatria alebo ku ktorým sa nikto nehlási, návštevník odovzdá zodpovednému pracovníkovi.
 29. V prípade akýchkoľvek prianí alebo sťažností je potrebné sa obrátiť na zodpovedného pracovníka. Pri riešení reklamácií sa vždy postupuje podľa Reklamačného poriadku, ktorý je uložený na recepcii.
 30. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť alebo obmedziť v určitých dňoch alebo hodinách priestory SPA v prípade nutnej údržby alebo iných objektívnych dôvodov. Počas tejto doby sú rezervácie služieb pre verejnosť obmedzené.
 31. V celom priestore platí zákaz fajčenia, konzumovania alkoholu, mäsa a vajec.
 32. Všetkých návštevníkov prosíme o dodržiavanie pokojnej atmosféry a nerušenie ostatných hlasitým rozhovorom alebo používaním mobilného telefónu – prosíme o vypnutie zvonenia.

Pokyny pre návštevníkov sáun

 1. Do sáun vstupuje návštevník po dôkladnom umytí mydlom, osprchovaní sa a vysušení, vždy bez plaviek a prezuvok.
 2. Pri saunovaní nie je povolené nosenie akýchkoľvek šperkov, ani hodiniek.
 3. V suchej, sennej a infra saune sa sedí výhradne na plachte, v parnej saune si návštevník osprchuje sedadlo studenou vodou pred i po jeho použití.
 4. Čas strávený v jednej saune by nemal prekročiť odporúčanú dobu saunovania 10-20 min., pričom najdôležitejšie je zdržať sa v saune len takú dobu, ktorá závisí od individuálnej kondície návštevníka. 
 5. Ďalšou fázou je ochladzovanie. Na to je možné využiť sprchu s prúdom studenej vody, fínske vedro alebo ľadopád, následne telo vysušiť a zotrvať nejaký čas v odpočivárni.
 6. Tento postup je vhodné zopakovať 2-3 krát, podľa individuálnej kondície návštevníka.
 7. Po poslednom saunovaní sa celé telo dôkladne opláchne vlažnou vodou bez mydla a vyutiera sa do sucha, pričom návštevník zostane ešte chvíľu v kľude odpočívať.

Pokyny pre návštevníkov vírivky

 1. Do vírivky vstupuje návštevník po dôkladnom umytí mydlom a osprchovaní sa.
 2. Odporúčaná dĺžka kúpeľa je 20 minút.

Pokyny pre návštevníkov Kneippovho chodníka

 1. Odporúčaná dĺžka jednej ucelenej procedúry je 15 minút pri striedavom kúpeli nôh v teplej a studenej vode.
 2. Kúru v Kneippovom chodníku odporúčame začať vždy teplým kúpeľom po dobu jednej minúty a následne vstúpiť do studeného kúpeľa, kde treba zotrvať približne 15 sekúnd.
 3. Počas procedúry odporúčame pravidelne striedať teplý a studený kúpeľ.

Pokyny pre návštevníkov vodoliečebných procedúr

 1. Ak má návštevník záujem o jednu z vodoliečebných procedúr v rámci pobytu v SPA, je nutné túto službu rezervovať a zaplatiť vopred obdobným spôsobom, akým postupuje pri rezervácii a platbe dvojhodinového vstupu.
 2. Pred procedúrou sa návštevník dôkladne umyje mydlom a osprchuje a do hydromasážnej vane vstupuje bez plaviek po vyzvaní terapeuta v čase, kedy si návštevník procedúru objednal.
 3. Obsluhu vane smie vykonávať len zodpovedný pracovník SPA.
 4. V okolí vane, do vzdialenosti 1,5 m od jej okraja nie je povolené používať žiadne elektrické prístroje.
 5. Kúpeľ sa neodporúča absolvovať bezprostredne po saunovaní.
 6. Po ukončení kúpeľa je návštevníkovi poskytnutý zábal na lôžku.

Dôležité odporúčania!

 1. V prípade prítomnosti akýchkoľvek zdravotných problémov alebo obmedzení je dobré sa o vhodnosti návštevy nášho SPA poradiť so svojim praktickým lekárom.
 2. Každý návštevník absolvuje pobyt len na vlastnú zodpovednosť.

Návštevný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho vydania.

Dátum vydania: 1.3.2022