Poďakovanie učiteľom

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí.“

Jan Amos Komenský

Dňa 28.3.2021 oslavujeme Deň učiteľov, ktorý je stanovený na deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých učiteľov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie. Vzdelanie a vyučovanie detí a mládeže je základ zdravej spoločnosti. Ak chceme vidieť našu budúcnosť – pozrime sa na správanie našich detí.

Učiteľ, majster, guru

Vo védskych kultúrach sa používa na označenie učiteľa sanskrtské slovo „Guru“. Slabika GU znamená tmu, temnotu, v prenesenom význame nevedomosť. Slabika RU je opak, znamená svetlo, poznanie, slobodu. Guruom je preto ten, kto vedie žiaka od temnoty ku svetlu – od nepoznaného k poznanému. V širšom význame môžeme slovo „guru“ vnímať ako pojem, princíp poznania.

Prvým guruom v našom živote sú rodičia. Najmä matka, jej city a vzťah k dieťaťu majú obrovský vplyv na vývoj bábätka ešte pred narodením. Výchova v láskyplnom prostredí je veľmi dôležitá a svoje postavenie pritom majú aj ďalší členovia rodiny, starší súrodenci, starí rodičia.

Druhými učiteľmi sú kamaráti a priatelia zo školy. Deti sa veľmi rýchlo učia a preberajú správanie tých, ktorých majú okolo seba, ľahko si osvoja ako pozitívne, tak i negatívne vzory. Preto je veľmi dôležité byť dobrým vzorom pre deti a vyberať im aj takú spoločnosť, ktorá podporuje ich rozvoj.

Tretí guruovia sú učitelia a profesori v škole. Sprostredkujú vzdelanie, informácie o okolitom svete.

Štvrtí guruovia sú učitelia náboženstva, kňazi, vysvetľujú zmysel života, rodinné povinnosti, povinnosti voči prírode, zvieratám.

Piaty guru je duchovný majster, satguru. Slabika SAT znamená pravdu, skutočnosť. Satguru nás vedie k duchovnému rozvoju. Prostredníctvom svojho poznania a vyžarovania môže inšpirovať ľudí okolo seba a tým v nich prebudiť nepoznané. V Indii duchovné narodenie a rozvoj človeka leží na ramenách učiteľa – mudrca. Takýto mudrc dáva ašpirantovi pokyny, vysvetľuje mu filozofický smer, sprevádza ho na ceste poznania, spirituality. Duchovný učiteľ je aj priateľom, najdôležitejšou osobou, ktorého hlavnými črtami sú láskavosť, obozretnosť, láska a individuálny prístup k svojim žiakom.

Dôležité je povedať, že pojem guru neznamená výhradne fyzicky prítomného staršieho človeka. Našim učiteľom môže byť aj mačka, krík, líška, cudzí človek na ulici, sused, dieťa, celá príroda.

Aj my sme učiteľmi druhých, aj keď si to neuvedomujeme. Či už svojim správaním, činmi, alebo životom inšpirujeme druhých na ich životnej ceste a tým im pomáhame prejsť z nevedomosti do svetla, z nepoznaného k poznaniu.

V skutočnosti má učiteľ iba taký dosah na žiaka, nakoľko je žiak otvorený prijímať vedomosti, poznanie a vedenie učiteľa. Iba žiak samotný si povie čo je pre neho zaujímavé a čo chce, alebo nechce počúvať. Tomuto vnútornému hlasu sa hovorí čaitya guru – vnútorný učiteľ, ktorý nás vedie životom. Vedie nás k tomu, aby sme sa učili aj vďaka chybám a tiež nás vedie k tomu, aby sme sa chybám vyhýbali. Učí nás rozoznať zlato od pozlátka.

Blahoželáme

Oslávme preto tento deň tým, že si spomenieme na tých, ktorí nás učili, tvarovali, alebo  inšpirovali. Napíšme, zavolajme, alebo pošlime im pozitívnu myšlienku a poďakujme za to, že ovplyvnili náš život a posunuli nás o krok ďalej. Sláva všetkým učiteľom! Veď byť učiteľom nie je zamestnanie, ale poslanie.

Veríme, že aj v našom centre RAJ zdravia vytvoríme dostatok príležitostí na odovzdávanie poznania a skúseností, príležitostí byť učiteľom, alebo byť žiakom.